Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WSI INLEIDING

Dit zijn de algemene voorwaarden van Websitescanner voor het gebruik van de Websitescanner Insights (“WSI”) via de website https://websitescanner.io en verbonden sites, alsmede het gebruik van de daar aangeboden diensten. Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van Websitescanner, haar medewerkers, consultants, leveranciers en klanten.

WSI

WSI is een online tool dat ondersteuning biedt bij het analyseren en optimaliseren van websites. Websitescanner voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Websitescanner streeft naar een hoge kwaliteit bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Dit is een inspanningsverbintenis. Een garantie op resultaat is niet mogelijk, gelet op de aard van het werk. Google en andere zoekmachines behouden zich het recht voor haar zoekalgoritme aan te passen (waardoor plaatsing kan veranderen).

EEN ACCOUNT AANMAKEN

Bij het aanmaken van een account moeten juiste en volledige gegevens worden opgegeven, waaronder (maar niet beperkt tot) een geldig emailadres. Websitescanner raadt aan accountgegevens vertrouwelijk te bewaren, omdat de klant te allen tijde verantwoordelijk is voor alle activiteit op zijn account.

Als de klant een inbreuk op of ongeoorloofd gebruik van zijn account waarneemt of vermoedt, moet hij Websitescanner zo snel mogelijk daarvan op de hoogte stellen.

PILOT

WSI kan je een pilot aanbieden om kennis te maken met de dienst. Gedurende de pilot gebruik je de tool en de aanvullende diensten om te kijken of het wat voor jullie is. Na de pilot evalueren we de samenwerking en kan je ervoor kiezen de dienst te blijven gebruiken op basis van een abonnement of zonder verdere verplichtingen de pilot te beëindigen.

Indien het gebruik van de dienst tijdens de pilot door omstandigheden later start dan op de afgesproken datum, wordt de pilot kosteloos verlengd met een maximale duur van 2 weken. Indien de pilot niet wordt opgezegd, wordt er automatisch een maandcontract afgesloten/ Dit kan op elk moment, door de gebruiker, worden veranderd naar een jaarcontract of worden opgezegd met inachtneming van artikel 5 hieronder.

ABONNEMENTEN, BETALING, UP- EN DOWNGRADES

De basisdienst (zoals omschreven op de website) is gratis. Aanvullende diensten zijn beschikbaar op abonnementsbasis tegen online betaling vooraf. Abonnementen worden automatisch verlengd totdat ze zijn opgezegd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

LOOPTIJD EN BEËINDIGING

Bij verlenging van een abonnement: zal Websitescanner een factuur sturen voor de verlenging (maand of jaar, afhankelijk van het gekozen abonnement) op het emailadres dat is opgegeven bij de registratie; moet de betaling zijn ontvangen voordat de nieuwe periode ingaat; mag Websitescanner toegang tot de dienst ontzeggen, als zij de betaling niet volledig heeft ontvangen voor de nieuwe periode ingaat.

Een upgrade of opzegging van abonnementsvorm is op ieder moment mogelijk. Een upgrade gaat onmiddellijk in en daarmee start een nieuwe abonnementsperiode. Websitescanner brengt het nieuwe abonnementstarief in rekening voor de nieuwe periode en refund het restant van de periode van het oude abonnement.

Een opzegging gaat in na afloop van de lopende abonnementsperiode. Indien je in overleg met Websitescanner een downgrade van je abonnement bent overeengekomen gaat het nieuwe tarief in bij de eerstvolgende verlengingsdatum (zonder teruggaaf over de lopende periode).

Bij een downgrade kan data verloren gaan. Websitescanner raadt aan voor de downgrade een back-up te maken om te voorkomen dat gegevens verloren gaan. Als je een onbeperkte licentie hebt, dan mag je de huidige versie van WSI voor onbepaalde tijd gebruiken. Wij kunnen je updates en upgrades aanbieden, maar zijn daartoe niet verplicht. Websitescanner is constant bezig de diensten te verbeteren en vernieuwen. Dit kan ertoe leiden dat de versie van WSI waarop je een onbeperkte licentie hebt gekregen niet meer wordt onderhouden. Websitescanner behoudt zich het recht voor na 36 maanden je een aanbod te doen voor een betaalde licentie van de actuele versie van WSI of je lopende licentie om te zetten in een vergelijkbare gratis dienst.

Websitescanner behoudt zich het recht voor je abonnement op te zeggen als ze hun activiteiten beëindigen.

VERTROUWELIJKHEID

Websitescanner behandelt de gegevens van de klant als vertrouwelijk en neemt redelijke maatregelen om die vertrouwelijkheid zo veel mogelijk te waarborgen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De klant houdt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn website. Websitescanner mag alleen gebruik maken van de website data voor (a) de dienstverlening aan de klant en (b) verbetering van de dienstverlening aan haar klanten. Alleen na voorafgaande toestemming van de klant, zal Websitescanner de websitedata voor andere doeleinden kunnen gebruiken (bijvoorbeeld een testimonial).

Websitescanner houdt alle intellectuele eigendomsrechten op de website, de daar aangeboden diensten en de onderliggende software. De klant zal geen inbreuk maken op de rechten (bijvoorbeeld door een vergelijkbare dienst aan te bieden, vergelijkbare software te bouwen, software te decompileren, etc.).

Websitescanner geeft geen garantie met betrekking tot haar diensten (zoals bijvoorbeeld geen virussen, malware, conflicten met andere software, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, etc.)

PERSOONSGEGEVENS

Websitescanner zal de toepasselijke regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens naar eer en geweten naleven. Websitescanner verkoopt geen NAW-gegevens en emailadressen aan derden. De actuele Privacy Policy van Websitescanner is te vinden op haar website. Daarin staat onder andere dat Websitescanner het door jou opgegeven emailadres mag gebruiken in het kader van de dienstverlening aan de klant. Websitescanner raadt je aan de Privacy Policy te lezen voordat je een account aanmaakt.

LOOPTIJD EN BEEINDIGEN

De gratis service is beschikbaar voor onbepaalde tijd. Betaalde diensten zijn beschikbaar gedurende de looptijd van een abonnement. Websitescanner mag een klant toegang tot de dienst ontzeggen in geval van oneigenlijk of ongepast gebruik. Websitescanner behoudt zich het recht voor de dienst (als geheel) op te heffen. In dat geval is Websitescanner niet verplicht tot (pro rata) terugstorting.

OVERMACHT

Bij overmacht mag Websitescanner zijn verplichtingen opschorten. Overmacht ontslaat de klant niet van haar betalingsverplichting.

AANSPRAKELIJKHEID

Websitescanner is alleen aansprakelijk bij opzet of grove nalatigheid van Websitescanner of zijn leidinggevende(n). In alle andere gevallen is zij niet aansprakelijk, tenzij hieronder anders is aangegeven.

Websitescanner is nooit aansprakelijk voor (a) indirecte schade, waaronder (maar niet beperkt tot) gederfde omzet of winst en/of (b) schade die het gevolg is van een handelen of een nalaten van een derde (ook niet als Websitescanner een link naar die derde verstrekte of een plug-in van een derde heeft gebruikt). Indien en voor zover Websitescanner aansprakelijk is, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot EUR 250.

Een aanspraak op schadevergoeding moet onverwijld worden gedaan en vervalt een jaar na het voorval waardoor de schade is ontstaan, of – indien eerder – een jaar na het einde van de opdracht.

INTERNATIONAAL GEBRUIK

De klant zal zich houden aan de bepalingen van het toepasselijke recht.

DIVERSE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd of aangevuld door Websitescanner. Websitescanner zal zijn klant in voorkomende gevallen wijzen op de gewijzigde voorwaarden. De meest recente voorwaarden kunnen altijd worden geraadpleegd op https://websitescanner.io

Geen van beide partijen kan een of meer rechten of plichten uit een offerte, een overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke medewerking van de andere partij. De klant verleent hierbij medewerking (onvoorwaardelijk en onherroepelijk) voor de overdracht door Websitescanner van alle rechten en verplichtingen uit een overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) in het kader van een algehele overdracht van zijn activiteiten aan een derde.

Als een bepaling uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet (langer) geldig of afdwingbaar is, dan wordt zij geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die qua doel en strekking het meest aansluit bij de oorspronkelijke bepaling. Als de tekst van een bepaling in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden niet voldoende helder is, dan is het doel van deze algemene voorwaarden (bescherming van de rechtspositie van Websitescanner) leidend bij de uitleg en invulling van de betreffende bepaling. De contra preferentem regel is niet van toepassing.

Als de overeenkomst of deze algemene voorwaarden geen (volledige) regeling bevatten voor een bepaalde situatie, dan is het doel van deze algemene voorwaarden leidend. Als Websitescanner niet altijd de strikte naleving vordert van een recht uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden, betekent dit niet dat Websitescanner afstand doet van het betreffende recht.

GESCHILLEN

Nederlands recht is van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch.

Algemene voorwaarden v20180118 laatst geüpdatet 18 januari 2018.